Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/1822/55563

TítuloO thriller xacobeo na literatura galega contemporánea: O proxecto transmedial Trece Badaladas
Autor(es)Núñez Sabarís, Xaquín
Palavras-chaveLiteratura fantástico xacobeo
Data2017
Resumo(s)O Camiño de Santiago acadou nas tres últimas décadas unha importante proxección internacional, cun notable impacto turístico e cultural. Como consecuencia, moitas producións artísticas comezan a introducir a temática xacobea, expresando o carácter lendario, misterioso e máxico de Compostela. Unha delas é Trece badaladas, a novela de Suso de Toro, que forma parte dun proxecto transmedial, xunto co filme do mesmo título, estreado no mesmo ano de publicación do libro. A notable recepción de ambas obras constata o excelente comportamento comercial e crítico das narrativas contemporáenas de ambientación xacobea.
TipobookPart
URIhttp://hdl.handle.net/1822/55563
ISBN978-989-755-311-0
Versão da editorahttp://ceh.ilch.uminho.pt/publicacoes/galegos_no_minho.pdf
AcessoopenAccess
Aparece nas coleções:CEH - CLit - Livros e Capítulos de Livros

Ficheiros deste registo:
Ficheiro Descrição TamanhoFormato 
2017-Thriller xacobeo - Trece badaladas.pdf146,15 kBAdobe PDFVer/Abrir

Partilhe no FacebookPartilhe no TwitterPartilhe no DeliciousPartilhe no LinkedInPartilhe no DiggAdicionar ao Google BookmarksPartilhe no MySpacePartilhe no Orkut
Exporte no formato BibTex mendeley Exporte no formato Endnote Adicione ao seu Currículo DeGóis