Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/1822/55563

TitleO thriller xacobeo na literatura galega contemporánea: O proxecto transmedial Trece Badaladas
Author(s)Núñez Sabarís, Xaquín
KeywordsLiteratura fantástico xacobeo
Issue date2017
Abstract(s)O Camiño de Santiago acadou nas tres últimas décadas unha importante proxección internacional, cun notable impacto turístico e cultural. Como consecuencia, moitas producións artísticas comezan a introducir a temática xacobea, expresando o carácter lendario, misterioso e máxico de Compostela. Unha delas é Trece badaladas, a novela de Suso de Toro, que forma parte dun proxecto transmedial, xunto co filme do mesmo título, estreado no mesmo ano de publicación do libro. A notable recepción de ambas obras constata o excelente comportamento comercial e crítico das narrativas contemporáenas de ambientación xacobea.
TypeBook part
URIhttps://hdl.handle.net/1822/55563
ISBN978-989-755-311-0
Publisher versionhttp://ceh.ilch.uminho.pt/publicacoes/galegos_no_minho.pdf
AccessOpen access
Appears in Collections:CEHUM - Livros e Capítulos de Livros

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017-Thriller xacobeo - Trece badaladas.pdf146,15 kBAdobe PDFView/Open

Partilhe no FacebookPartilhe no TwitterPartilhe no DeliciousPartilhe no LinkedInPartilhe no DiggAdicionar ao Google BookmarksPartilhe no MySpacePartilhe no Orkut
Exporte no formato BibTex mendeley Exporte no formato Endnote Adicione ao seu ORCID