Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/1822/69753

TitleVisitar, comerciar e habitar a cidade. Desenvolvemento do proxecto expositivo e participación social en Santiago de Compostela
Editor(s)López Pena, Zósimo
Samartim, Roberto
Bello Vázquez, Raquel
Pazos-Justo, Carlos
Iriarte Sanromán, Álvaro
Sotelo Docío, Susana
Issue date2020
PublisherAndavira Editora
CitationLópez Pena, Z., Samartim, R., Bello Vázquez, R., Pazos-Justo, C., Iriarte Sanromán, Á. & Sotelo Docío, S. (2020). Visitar, comerciar e habitar a cidade. Desenvolvemento do proxecto expositivo e participación social en Santiago de Compostela. Santiago de Compostela: Andavira
Abstract(s)Este volume pretende dar conta das tres exposicións temáticas que, inscritas no proxecto expositivo xeral A Cidade, o Camiño e Nós, serviron para transmitir á cidadanía compostelana (entre outubro de 2019 e xaneiro de 2020) os principais achados en relación ás diversas visións de Santiago e ás diferentes imaxes e prácticas de visitantes, habitantes e comerciantes de Compostela. A partir de información declaradas polas máis de 3.700 persoas que, respondendo a diversas entrevistas, colaboraron no desenvolvemento desta investigación realizada dentro da Rede Galabra, preséntanse aquí elementos que axudan a identificar os impactos – quer positivos, quer negativos – desas imaxes e prácticas na comunidade local compostelana. Así, colócanse cuestións de relevancia para conformar opinión informada sobre diversos aspectos de transformación experimentada por Santiago de Compostela nos tempos máis recentes… e para se pensar a cidade e a comunidade que queremos para o futuro.
TypeBook
DescriptionResultados parciais dos projetos de investigação no âmbito da Rede Galabra: Discursos, imaxes e prácticas culturais sobre Santiago de Compostela como meta dos Camiños de Santiago FFI2012-35521. Narrativas, usos e consumos de visitantes como aliados ou ameazas para o benestar da comunidade local: o caso de Santiago de Compostela. FFI2017-35521.
URIhttps://hdl.handle.net/1822/69753
ISBN978-84-123076-9-6
AccessOpen access
Appears in Collections:CEHUM - Livros e Capítulos de Livros

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Visitar_Comerciar_e _habitar_a_Cidade.pdf46,16 MBAdobe PDFView/Open

Partilhe no FacebookPartilhe no TwitterPartilhe no DeliciousPartilhe no LinkedInPartilhe no DiggAdicionar ao Google BookmarksPartilhe no MySpacePartilhe no Orkut
Exporte no formato BibTex mendeley Exporte no formato Endnote Adicione ao seu ORCID