Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1822/61197

TitleDigitisation and Industry 4.0 in the Portuguese T&C sector
Other titlesDigitalizarea și Industria 4.0 în sectorul textile şi îmbrăcăminte din Portugalia
Author(s)Luu, Ha
Ferreira, Fernando
Marques, António Dinis
KeywordsDigitisation
Cyber-Physical Systems
RFID
Smart Factory
Digitalizare
Sisteme fizico-cibernetice
RFID
Fabrică inteligentă
Issue dateAug-2019
PublisherNational Research and Development Institute for Textile and Leather, Bucharest
JournalIndustria Textila
Abstract(s)Industry 4.0 is a key topic in the discussion about the future of Textile and Clothing (T&C) industry in Europe. This 4th Industrial Revolution is a vision, an important change of the current paradigm, able to make the convergence between real and digital world in the future “smart factory”. The integration of Cyber-Physical Systems (CPS), the Internet of the Things (IoT), the Big Data Analytics and Cloud Computing, Artificial Intelligence, Robotics, Virtual modelling or Digitisation of the industrial processes are some of the main topics in this new challenges. Technologies as barcode devices, RFID, sensors, Bluetooth, GPS or 3D simulators starts to be present in the textile and clothing industry. This article will present how a clothing company (GUIMA, SOMELOS SGPS) is defining its strategy to face the demanding from their clients and stakeholders. In order to adapt the theories and models known from I4.0 to GUIMA’s reality, as RFID in the fabrics and accessories to allow real-time updates of the stocks, all the planning is done with the IoS system, the cutting plans and production orders are assisted by a 3D system and the different batches are incorporated RFID tags. The ICT companies are critical partners in this partnership, but also the HEI, the scientific community and technological centres.
Industria 4.0 este un subiect cheie în discuția despre viitorul industriei textile și de îmbrăcăminte (T&C) din Europa. Această a patra Revoluție industrială este o viziune, o schimbare importantă a paradigmei actuale, capabilă să facă convergența între lumea reală și cea digitală în viitoarea “fabrică inteligentă”. Integrarea Sistemelor fizico-cibernetice (CPS), Internetul Lucrurilor (IoT), Analiza Big Data și Cloud Computing, Inteligența Artificială, Robotica, Modelarea Virtuală sau Digitalizarea proceselor industriale reprezintă câteva dintre pricipalele subiecte ale acestor noi provocări. Tehnologiile precum dispozitivele cu coduri de bare, RFID, senzori, Bluetooth, GPS sau simulatoare 3D încep să fie prezente în industria textilă și de îmbrăcăminte. Acest articol va prezenta modul în care o companie producătoare de îmbrăcăminte (GUIMA, SOMELOS SGPS) își definește strategia pentru a face față cerințelor clienților și părților interesate. Pentru a adapta teoriile și modelele cunoscute din cadrul I4.0 la realitatea companiei GUIMA, precum sistemul RFID în țesături și accesorii pentru a permite actualizarea în timp real a stocurilor, toată planificarea se face cu sistemul IoS, iar încadrările și comenzile de producție sunt asistate de un sistem 3D și în diferite loturi sunt încorporate etichete RFID. Companiile TIC sunt parteneri deosebit de importanți în acest parteneriat, dar și instituțiile de învățământ superior, comunitatea științifică și centrele tehnologice.
TypeArticle
URIhttp://hdl.handle.net/1822/61197
DOI10.35530/IT.070.04.1612
ISSN1222-5347
Peer-Reviewedyes
AccessOpen access
Appears in Collections:DET/2C2T - Artigos em revistas internacionais com arbitragem científica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luu_Ferreira_Marques_ IND_TEXT_2019_70_1612.pdf1,04 MBAdobe PDFView/Open

Partilhe no FacebookPartilhe no TwitterPartilhe no DeliciousPartilhe no LinkedInPartilhe no DiggAdicionar ao Google BookmarksPartilhe no MySpacePartilhe no Orkut
Exporte no formato BibTex mendeley Exporte no formato Endnote Adicione ao seu ORCID