Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1822/36258

TitleInfluence of incorporation phase change materials, PCM, granulates on workability, mechanical strength and aesthetical appearance of lime and gypsum mortars
Author(s)Cunha, Sandra Raquel Leite
Lucas, S.
Aguiar, J. L. Barroso de
Ferreira, Victor
Bragança, L.
KeywordsCracking
Gypsum Mortars
Lime Mortars
Mechanical strength
Phase change materials
Workability
Issue date2013
PublisherSilesian University of Technology
JournalArchitecture, Civil Engineering, Environment
CitationCunha S., Lucas S., Aguiar J., Ferreira V., Bragança L. Influence of incorporation phase change materials, PCM, granulates on workability, mechanical strength and aesthetical appearance of lime and gypsum mortars, Architecture Civil Engineering Environment, Vol. 6, pp. 39-48, 1899-0142, 2013
Abstract(s)In a society with a high growth rate of comfort, the need to minimize the currently high energy consumption by taking advantage of renewable energy sources arises. The mortars with incorporation of phase change materials (PCM) have the ability to regulate the temperature inside buildings, contributing for an increase in thermal comfort levels and a reduction of the use of heating, ventilation and air conditioning (HVAC) equipment, using only the energy supplied by the sun. Therefore, the application of phase change materials (PCM) comes as a possible solution in an attempt to solve, or at least minimize, the massive energetic consumption related to buildings. This research intends to understand the influence of microcapsules of phase change materials on mortars. The mortars studied in this work are mixed mortars of lime and gypsum. The proportion of PCM is 0%, 10%, 20% and 30%. In order to minimize some problems associated with cracking of the mortars, the incorporation of nylon fibers and superplasticizer was tested. A study of mechanical characteristics and some sensitivity tests to qualify the cracking of the fifteen compositions were carried out. It can be concluded that the use of PCM microcapsules in mixed mortars of lime and gypsum can be seen as a viable solution for applications in the construction industry once they present a compromise between their strength and aesthetic appearance.
W społeczeństwie o wysokiej stopie wzrostu komfortu, powstaje potrzeba zminimalizownia wysokiego zużycia energii poprzez wykorzystanie źródeł odnawialnych. Zaprawy z zawartością materiałów zmieniających fazę (PCM) posiadają zdolność do regulowania temperatury wewnątrz budynków, przyczyniając się do zwiększenia poziomu komfortu cieplnego i zmniejszenia wykorzystania ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji ( HVAC), wykorzystując tylko energię słoneczną. W związku z tym, stosowanie materiałów zmieniających fazę (PCM) może zmniejszać zapotrzebowanie energetyczne budynków. Przedstawione badania miały na celu zrozumienie wpływu mikrokapsułek na przemiany fazowe w zaprawach. Badane zaprawy składały się z wapna i gipsu. Proporcja PCM wynosiła 0%, 10%, 20% i 30% . W celu zminimalizowania niektórych problemów związanych z pękaniem zapraw, wprowadzenie włókna nylonowych i superplastyfikatory. Badanie właściwości mechanicznych i wrażliwości na pękanie przeprowadzono na piętnastu zaprawach. Badania wykazaly, że korzystanie z mikrokapsułek PCM w zaprawach z wapna i gipsu może być realnym rozwiązaniem dla zastosowań w budownictwie.
TypeArticle
URIhttp://hdl.handle.net/1822/36258
ISSN1899-0142
Publisher versionhttp://acee-journal.pl/cmd.php?cmd=download&id=dbitem:article:id=283&field=fullpdf
Peer-Reviewedyes
AccessOpen access
Appears in Collections:C-TAC - Artigos em Revistas Internacionais

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2042-acee 2013-3 ce s_cunha s_lucas j_aguiar v_ferreira l_bragança.pdf2,14 MBAdobe PDFView/Open

Partilhe no FacebookPartilhe no TwitterPartilhe no DeliciousPartilhe no LinkedInPartilhe no DiggAdicionar ao Google BookmarksPartilhe no MySpacePartilhe no Orkut
Exporte no formato BibTex mendeley Exporte no formato Endnote Adicione ao seu ORCID