Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1822/35281

TitleResearch projects as a driving force for open source development and a fast route to market: RODA, SCAPE and E-ARK - a case study
Other titlesVýzkumné projekty jako hnací síla pro vývoj open source a rychlá cesta na trh: RODA, SCAPE a E-ARK – případová studie
Author(s)Silva, Hélder
Ferreira, Miguel
Faria, Luís
KeywordsPreservation
Repository
Research
Open source
Integration
RODA
SCAPE
E-ARK
Ochrana
Repozitář
Výzkum
Integrace
Issue date2014
PublisherBiblioteca Nacional de Portugal (BNP)
Abstract(s)Research projects, specially in the computer science domain, have consistently provided outputs as open source products or updates to long-standing open source projects. This occurs due to the shared openness nature of both research and open source, that enables re-use by the community spanning new developments in both research and open source products. But when an open source project serves a community and a real-world problem, the impetuousity of research can clash with the inertia of real-world application. Nevertheless, research projects can bring the much needed innovation to open source projects, and open source projects can bring the much needed route to market that research funders look for the outputs of the research they fund, ensuring the budget spent in research actually reaches the community and improves the world. This paper presents an analysis of this dynamic with a case study about RODA, an open source repository for digital preservation, used in memory institutions such as archives, and two research projects, SCAPE, focused on digital preservation scalable services, and E-ARK, focused on standardization of information packages, integration with real-world applications, and database preservation. The paper further tries to identify good practices for using existing open source projects in research and assure that research outputs are further carried into main versions of open source projects and find their way to the final user.
Výzkumné projekty, zvláště v oblasti počítačové vědy, trvale poskytovaly výstupy jako open source produkty nebo updaty k dlouholetým open source projektům. K tomu dochází díky sdílné a otevřené povaze vědeckého výzkumu i open source hnutí, které umožňuje opětovné využití komunitami, což pozitivně ovlivňuje rozvoj jak výzkumu, tak open source produktů. Ale slouží-li open source projekty společnosti a řeší-li problémy skutečného světa, může se rychlost výzkumu dostat do střetu se setrvačností aplikace ve skutečném světě. Přesto mohou výzkumné projekty přinést velice potřebnou inovaci open source projektů a ty mohou otevřít potřebnou cestu na trh, kde investoři hledají výstupy výzkumů, jež financují, a ujišťují se, že rozpočet vynaložený na výzkum skutečně pomůže komunitě a zlepší svět. Toto pojednání představuje analýzu této dynamiky v případové studii o systému RODA, open source digitálním repozitáři, využívaném v paměťových institucích jako jsou archivy, a dvou výzkumných projektech: SCAPE, který je zaměřen na škálovatelné služby digitální ochrany, a E-ARK, zaměřený na standardizaci informačních balíků, integraci s reálnými aplikacemi a uchování databází. Článek se dále pokouší identifikovat osvědčené postupy pro použití stávajících open source projektů ve výzkumu a ujistit se, že výstupy výzkumů jsou přenášeny do hlavních verzí open source projektů a najdou si cestu k uživateli.
TypeConference paper
URIhttp://hdl.handle.net/1822/35281
Publisher versionhttp://purl.pt/26107/1/DLM2014_PDF/dlm2014-Proceedings_V1.pdf
Peer-Reviewedyes
AccessOpen access
Appears in Collections:KEEPS - Artigos (Papers)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
roda_a_european_project_repository.pdfArticle in English216,98 kBAdobe PDFView/Open
Výzkumné-projekty-jako-hnací-síla-pro-vývoj-open-source-a-rychlá-cesta-na-trh.pdfArticle in Czech490,19 kBAdobe PDFView/Open
20141106_dlm_forum_roda_european_projects.pdfPresentation6,72 MBAdobe PDFView/Open

Partilhe no FacebookPartilhe no TwitterPartilhe no DeliciousPartilhe no LinkedInPartilhe no DiggAdicionar ao Google BookmarksPartilhe no MySpacePartilhe no Orkut
Exporte no formato BibTex mendeley Exporte no formato Endnote Adicione ao seu ORCID