Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1822/16405

TitleRecursos dispoñibles e modalidades de emprego das actividades manipulativas na física
Author(s)Vazquez-Dorrio, José B.
Blanco-García, Jesús
Costa, Manuel F. M.
KeywordsHands-on
Science
Issue dateNov-2011
Abstract(s)É ben sabido que unha forma de facilitar o aprendizaxe dos contidos relacionados coa Física consiste no emprego de metodoloxías activas. Entre as distintas opcións, o profesorado pode empregar as Actividades Manipulativas (AMs) que utilizan, debidamente contextualizados, materiais, obxectos, instrumentos ou montaxes experimentais tanto na aula como fora dela (Costa e Dorrío 2010). Neste obradoiro eminentemente práctico e interactivo presentamos unha visión actualizada de recursos e modalidades de utilización de AMs que permitan ao profesorado interesado continuar posteriormente a propia exploración individual.
TypeConference paper
URIhttp://hdl.handle.net/1822/16405
Publisher versionwww.enciga.org
Peer-Reviewedyes
AccessOpen access
Appears in Collections:CDF - OCV - Comunicações/Communications (with refereeing)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Páginas de Enciga 73 Libro-guía XXIV Congreso_paperencigapp69_72.pdfpaper218,66 kBAdobe PDFView/Open

Partilhe no FacebookPartilhe no TwitterPartilhe no DeliciousPartilhe no LinkedInPartilhe no DiggAdicionar ao Google BookmarksPartilhe no MySpacePartilhe no Orkut
Exporte no formato BibTex mendeley Exporte no formato Endnote Adicione ao seu ORCID